Voor ICT

 

Voor Klanten

Voor Medewerkers

 

Voor Zorg

Regie

Organisatie

De regie organisatie richt zich op de inrichting & aansturing (SOURCING) van de bedrijfsprocessen en de veranderingen die daaruit voortvloeien op de resultaatgebieden: Procurement, Finance, ICT en HRM. Hierbij wordt primair aandacht besteed aan het strategisch kader van de ondernemer met expliciete (vraag)stellingen op het gebied van: sourcing, contractbeheer, sturing, rapportage en evaluatie. Venture inventariseert en implementeert de benodigde organisatiestructuur, informatiesystemen, faciliteiten en competenties. Hierbij rekening houdend met cultuur en gedrag binnen een organisatie en vastgelegd met wederzijdse overeenstemming.

Keuzes

Een regie organisatie doet over het algemeen veel meer dan afgesproken, met als gevolg dat de belangrijkste afspraken niet worden nagekomen, de informatievoorziening onvoldoende is en er onvoldoende concrete resultaten worden geboekt. In de eerste evaluatieperiode blijkt vaak dat uitsluitend in wederzijdse teleurstellingen progressie is geboekt. Dit heeft met name te maken met het feit dat veel organisaties zich slechts richten op één keuzevorm van regie. Dat leidt bijna automatisch tot falen in de praktijk. Ontwerpen en aansturen gaat niet zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de complete inrichting. Venture richt zich daarom op het strategische en tactische niveau van regie, maar nadrukkelijk ook op het operationele niveau. Het ondersteunen bij de implementatie van de afspraken op alle niveaus.

Programma & Projectmanagement

Slechts 11 procent van de beslissers is er zeker van dat de organisatie in staat is om bedrijfskritische projecten optimaal te managen. Dit terwijl 72 procent efficiënt programma en projectmanagement beschouwt als essentieel voor het toekomstige succes van hun onderneming. Dit blijkt uit onderzoek van het International Financial Reporting Standards (IFRS) en het International Project Management Association (IPMA). Weinig organisaties beschikken over volledig geïntegreerde ICT informatiesystemen voorprogramma en projectmanagement. Dit, ondanks de erkenning dat integratie en het beschikbaarheid van actuele gegevens voorwaarden zijn voor een effectief programma en projectmanagement.

Resultaten

Resultaat! Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, want zonder resultaat geen succes. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is alignment. Al jarenlang staan zowel vakbladen als wetenschappelijk onderzoek veelvuldig in het teken van het op elkaar laten aansluiten van bedrijfsprocessen en informatietechnologie. Deze zogenaamde business alignment problematiek werd in 1993 wereldwijd onder de aandacht gebracht. De globale betekenis van het begrip business alignment is eenduidig: het heeft betrekking op de afstemming van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsprocessen en de informatietechnologie in een organisatie. Het uitgangspunt voor Venture is dat het afstemmen van business, processen en ICT in een organisatie niet moet worden beschouwd als een doel op zich, maar dat de invulling van alignment moet leiden tot het gezamenlijk realiseren van toegevoegde waarde. Dit moet tot uitdrukking komen in een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering waarin ICT en bedrijfsprocessen actief bijdragen aan het ontdekken en realiseren van business opportunities. De bijdrage moet voor een commerciële onderneming uiteindelijk meetbaar zijn als een positieve financiële bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Voor de publieke sector houdt dit in dat het inzetten van ICT en optimalisatie van processen meetbaar moet bijdragen aan doelstellingen, zoals het verlagen van de uitvoeringskosten, het verbeteren van de dienstverlening of het verhogen van de transparantie en daarmee de beheersbaarheid van het (primaire) proces. Het uitgangspunt is dus dat alignment in toenemende mate een wezenlijk onderdeel vormt van de bedrijfsactiviteiten en dus ook een positieve bijdrage moet leveren aan het bedrijfsresultaat van een organisatie.